Skip to content Skip to navigation

V/V tổ chức trường hè với chủ đề: "Vì một hệ thống quản trị đại học hiệu quả: quản lý và đảm bảo điều hành chiến lược đổi mới." (Bulgaria)

1. Thời gian: 09 - 13/07/2018

2. Thời lượng: 05 ngày, 30 giờ làm việc

3. Địa điểm: Trường Pháp ngữ đào tạo về Hành chính và Quản trị (ESFAM/AUF), Sofia, Bulgaria

4. Đối tượng: 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường đại học, chuyên trách các hoạt động, dự án đổi mới bộ máy tổ chức và điều hành chiến lược trường đại học

- Cán bộ quản lý có tham gia vào việc xây dựng, triển khai và giám sát các dự án cấp trường

- Cán bộ các cơ quan đảm bảo chất lượng quốc gia

5. Số lượng: Trường hè tiếp nhận tối đa 35 người tham gia

AUF đài thọ chi phí lưu trú. Lệ phí ghi danh mỗi người là 380 EUR.

Hạn chót đăng kí: 15/06/2018