Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu chung

1. Giới thiệu:

Trưởng Phòng: TS. NGUYỄN TUẤN NAM

Phó Trưởng Phòng: ThS. Hồ Thị Minh Phượng

2. Chức năng:

Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu trong việc tư vấn, giám sát và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động quan hệ đối ngoại, các hoạt động hợp tác quốc tế và các dự án quốc tế của trường.