Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu chung

1. Giới thiệu:

Họ và tên

Chức vụ

Email

TS. Nguyễn Tuấn Nam

Trưởng Phòng

namnguyen@uit.edu.vn

ThS. Dương Kim Thùy Linh

Chuyên viên

linhdkt@uit.edu.vn

CN. Trịnh Mỹ Hạnh

Chuyên viên

hanhtm@uit.edu.vn

2. Chức năng:

Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu trong việc tư vấn, giám sát và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động quan hệ đối ngoại, các hoạt động hợp tác quốc tế và các dự án quốc tế của trường.