Skip to content Skip to navigation

Thông báo

  1. Quyết định về Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
  2. Quy định về quản lý và xét duyệt Cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài của ĐHQG-HCM
  3. Quyết định về công tác quản trị thương hiệu tại ĐHQG-HCM
  4. Quy định tên Tiếng Anh các chức danh lãnh đạo trong Hệ thống ĐHQG-HCM
  5. Quyết định về việc ban hành Quy định liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học tại Đại học Quốc gia TP.HCM
  6. Quyết định về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động quan hệ đối ngoại của Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  7. Quyết định về việc ban hành Quy định về việc sử dụng logo, thiết kế các sản phẩm có sử dụng hình ảnh nhận dạng thương hiệu và đồng thương hiệu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  8. Quyết định về Ban hành quy định về Quản lý liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ với nước ngoài tại ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
  9. Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện tổ chức, quản lý hội nghị hội thảo khoa học quốc tế về giáo dục và khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  10. Quyết định về ban hành quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Trang