Skip to content Skip to navigation

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa thu 2020 tại trường đại học Ngoại ngữ Hankuk (Hàn Quốc)

Trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc về chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa thu 2020.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước ngày 20.3.2020 tại Phòng Quan hệ Đối ngoại - A125 (gặp chuyên viên Mỹ Hạnh).