Skip to content Skip to navigation

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN JFY2023

Phòng QHĐN kính chuyển thông tin về chương trình huấn luyện dài hạn ở JICA (Japan International Cooperation Agency) "Solving Social Challenges by Information and Communication Technology - Training Program for Cybersecurity JFY 2023"

Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.