Skip to content Skip to navigation

Kêu gọi hợp tác nghiên cứu tài trợ (Việt Nam - Hungary)

Ông Kitlei Róbert, nhà nghiên cứu từ trường Đại học ELTE, Budapest, Hungary kêu gọi hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ theo nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Nghiên cứu, Phát triển và Đổi mới Quốc gia Hungary trong các lĩnh vực sau:

  • Nông nghiệp và thực phẩm;
  • Công nghệ thông tin và truyền thông;
  • Năng lượng;
  • Tự động hóa;
  • Công nghệ sinh học;
  • Quản lý nước và môi trường;
  • Y tế và công nghiệp dược phẩm;
  • Khoa học vật liệu;
  • Công nghệ công nghiệp 4.0

 (Các đề xuất nghiên cứu thuộc lĩnh vực khác sẽ không được xem xét)

 Nguồn kinh phí nghiên cứu sẽ được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary cùng tài trợ.  

 

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại website: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17091/thong-bao-keu-goi-de-xuat-nhiem-vu-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-giua-bo-khoa-hoc--cong-nghe-viet-nam-va-co-quan.aspx

Hạn chót nộp đề xuất nghiên cứu: Thứ Sáu, ngày 14 tháng 02 năm 2020.