Skip to content Skip to navigation

Học bổng Đài Loan và Học bổng tiếng Hoa năm 2023

Nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên, giảng viên ưu tú của Việt Nam sang Đài Loan học tập, Bộ Giáo dục Đài Loan thiết lập 2 học bổng sau:

1. Học bổng Đài Loan: cung cấp học bổng cho ứng viên sang Đài Loan học Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

2. Học bổng tiếng Hoa: cấp học bổng sang Đài Loan học tiếng Hoa ngắn hạn: 3, 6, 9, 12 tháng.

Thông tin chi tiết tại: 

Hướng dẫn xin học bổng Đài Loan năm 2023

Hướng dẫn xin Học bổng tiếng Hoa năm 2023