Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham gia CO-PI cho chương trình Joint Research Scheme 2019 của SATU

Phòng QHĐN có nhận được thông tin của Ban Thư ký của Diễn đàn Hiệu trưởng SATU (SATU) về việc mời đăng ký tham gia làm CO-PI (Co-Principal Investigators) cho chương trình Joint Research Scheme năm 2019 (JRS 2019).

ĐHQG-HCM xin đính kèm danh sách các chương trình JRS 2019 đã được SATU phê duyệt.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị phổ biến thông tin đến quý Thầy Cô và nghiên cứu sinh để đăng ký tham gia trước ngày 17 tháng 5 năm 2019 qua đường link trực tuyếnhttps://forms.gle/X7KYxxVbyudH1zpXA.

*Lưu ý: Quý Thầy Cô tham gia vui lòng chuẩn bị lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm để đăng ký trực tuyến.