Skip to content Skip to navigation

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP QUỐC TẾ TẠI VIỆN THÔNG TIN QUỐC GIA NHẬT BẢN (NII) LẦN 1 NĂM 2021

Chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2021 của Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) . NII cung cấp cơ hội thực tập nghiên cứu cho các ứng viên dưới sự hướng dẫn của các giáo sư tại NII. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.

Vui lòng nộp hồ sơ tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125, liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh) trước ngày 08/07/2021.