Skip to content Skip to navigation

Chương trình TF LEaRN Program@NTU 2019

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme @ Nanyang Technological University (TF LEaRN Programme @ NTU) từ trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore

1. Số lượng: 04 suất

2. Thời hạn nộp hồ sơ:  19/03/2019

Hồ sơ vui lòng nộp bản cứng tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125), liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh.