Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng Hiệp định năm 2019

Thông tin chi tiết về đối tượng dự tuyển, điều kiện tham gia dự tuyển, danh mục hồ sơ dự tuyển được quy định tại Thông báo tuyển sinh của Bộ GDĐT và sẽ được ban hành, đăng tải trên các trang web www.moet.gov.vn của Bộ GDĐT và www.vied.vn của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ GDĐT.

Để được giải đáp và hướng dẫn đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019, xin liên hệ qua email: tuyensinh@vied.vn.

Trân trọng.