Skip to content Skip to navigation

Chương trình BUU Summer Cultural Camp 2019

Phòng QHĐN có nhận được thông báo về chương trình BUU Summer Cultural Camp 2019 tại trường Đại học Burapha, Thái Lan.

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 26/03/2019

Hồ sơ vui lòng nộp tại Phòng Quan hệ Đối ngoại A125, liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh.