Skip to content Skip to navigation

ACTS

Undefined

Trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á năm học 2019-2020

Chương trình trao đổi tín chỉ ACTS là một chương trình trao đổi sinh viên quốc tế do Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) thành lập nhằm tăng cường và tạo điều kiện cho việc giao lưu sinh viên và hội nhập giữa các trường đại học thành viên AUN và Cộng đồng ASEAN. Ngoài ra, chương trình còn mở rộng cơ hội tham gia trao đổi tại các trường đại học hàng đầu châu Á của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua mạng lưới mở rộng AUN+3. ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên đã và đang triển khai chương trình ACTS từ năm 2015 đến nay. ACTS chủ yếu tập trung vào việc...

Giới thiệu Hệ thống trao đổi tín chỉ ACTS

Chương trình trao đổi tín chỉ ACTS là một chương trình trao đổi sinh viên quốc tế do Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) thành lập nhằm tăng cường và tạo điều kiện cho việc giao lưu sinh viên và hội nhập giữa các trường đại học thành viên AUN và Cộng đồng ASEAN. Ngoài ra, chương trình còn mở rộng cơ hội tham gia trao đổi tại các trường đại học hàng đầu châu Á của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua mạng lưới mở rộng AUN+3. ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên đã và đang triển khai chương trình ACTS từ năm 2015 đến nay. ACTS chủ yếu tập trung vào việc...
Subscribe to RSS - ACTS