Skip to content Skip to navigation

Quyết định về việc ban hành Quy định về việc sử dụng logo, thiết kế các sản phẩm có sử dụng hình ảnh nhận dạng thương hiệu và đồng thương hiệu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin