Skip to content Skip to navigation

Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Quyết định số 01/QĐ-ĐHCNTT-QHĐN về việc Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.