Skip to content Skip to navigation

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI VIỆN THÔNG TIN QUỐC GIA NHẬT BẢN NII LẦN 2 NĂM 2022

Chương trình thực tập tại Viện Thông tin quốc gia Nhật Bản NII (lần 2) năm 2022: https://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2022-2/

Số lượng: 03 suất

Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ: bản mềm qua địa chỉ email: hanhtm@uit.edu.vn và bản giấy tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125, liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh) đến hết ngày 07/10/2022.